theme designer :

x-themes.blogfa.comحرفای زیبا و قشنگ
 
ای دریغا روزگار کودکی
که نمی دیدم از این غمها، یکی

فکر ساده، درک کم، اندوه کم،
شادمان با کودکان دم می زدم

ای خوشا آن روزگاران، ای خوشا !
یاد باد آن روزگار دلگشا !

گم شد آن ایام، بگذشت آن زمان
خود چه ماند در گذرگاه جهان؟

بگذرد آب روان جویبار،
تازگی و طلعت روز بهار،

گریه ی بیچاره ی شوریده حال،
خنده ی یاران و دوران وصال

بگذرد ایام عشق و اشتیاق،
سوز خاطر سوز جان، درد فراق،

شادمانیها، خوشیهای غنی،
وین تعصبها و کین و دشمنی؛

بگذرد درد گدایان ز احتیاج،
عهد را زین گونه برگردد مزاج؛

این چنین هر شادی و غم بگذرد،
جمله بگذشتند، این هم بگذرد ...

†ɢα'§ : کودکی
سه شنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۱ 19:32 |- الکس -|

ϰ-†нêmê§